Wednesday, 19 Dec 2018
You are here: Home Trgovina ugostiteljstvo i turizam

GTranslate

The News
Trgovina ugostiteljstvo i turizam PDF Print E-mail
Written by Administrator   

 

PODRU^JE RADA:

TRGOVINA UGOSTITEQSTVO I TURIZAM

Obrazovni profil: Turisti~ki tehni~ar

-IV stepen obrazovawa: upisuje se 30 u~enika

 

Jedan od atraktivnijih profila

Turizam je privredena delatnost koja u savremenom dru{tvu dobija sve vi{e na zna~aju. Uticaj turizma na razvoj privrede jedne zemqe i na rast nacionalnog dohotka je vi{estruk.

 

Po{to smo zemqa sa izuzetnim prirodnim i dru{tvenim atraktivnostima, turizam dobija prioritet u privrednom razvoju Republike Srbije. I u planu razvoja SO Bela Crkva stavqen je akcenat na turizam. U okviru SO Bela Crkva planirana je izgradwa hotela na obali gradskog jezera, koji }e omogu}iti zapo{qavawe mladog i stru~nog kadra. Samim tim javqa se neophodnost obezebe|ivawa obrazovnog kadra u toj delatnosti.

 

U okviru ovog obrazovnog profila u~enici izu~avaju mnogobrojne predmete koji }e im omogu}iti da kvalitetno izvr{avaju poslovne aktivnosti u okviru turisti~ke delatnosti.

Prevashodno u~e dva strana jezika u sve ~etiri godine kao i:

· Agencijsko i hotelijersko poslovawe

· Osnovi turizma i ugostiteqstva

· Ekonomika turizma

· Marketing u turizmu

· Finansijsko poslovawe

· Spoqno trgovinsko i devizno poslovawe

{to im omogu}ava kvalitetno znawe vezano za turizam i {ire.

 

Na osnovu strukture predmeta koje obra|uju omogu}eno im je da bez ikakvih te{ko}a, ukolko su voqni, nastave {kolovawe na bilo kojoj vi{oj {koli i fakultetu (Turisti~koj, Ekonomskoj, Pravnoj, Saobra}ajnoj itd.).

Oni koji ne nastave daqe {kolovawe mogu da rade na poslovima recepcionera, turisti~kog vodi~a i ostalim poslovima vezanim za agencije i hoteale.

 

Potrebe i mogu}nosti zapo{qavawa su velike s obzirom na nagli razvoj uslu`nih delatnosti i turizma .

 

 

 

 

Last Updated on Thursday, 22 May 2014 08:29